Transparència

El conjunt de informació que s’ofereix en aquest apartat respon al compliment de l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

- Informació general de la institució

. Estatuts

. Organigrama

. Pla estratègic

. Compliance: 

> Codi ètic de la Fundació Puigvert

 

-Informació econòmica

. Auditoria de comptes

 

- Informació científica i d'activitat

. Memòria d'activitat

. Memòria científica

 

- Memòria Sostenibilitat Fundació Puigvert

Memòria 2021

 

- Canal de denúncia i lluita contra la corrupció

. Sistema intern de denúncia i lluita contra la corrupció

. Política Sistema Intern d'Informació

 

Notícies

Esdeveniments