Revista ACTAS

Posem al vostre abast tots els números de la Revista Actas, la publicació científica de la Fundació Puigvert.

 

Sumari: Vol. 34, nº 3-4 - 2015

 • Instrumentació transuretral en portadors d'esfínter urinari artificial. Presentació i discussió de tres casos clínics. Pàg. 77
 • Síndrome d'atrapament del NP (SANP): revisió del diagnòstic i tractament, a partir d'un cas clínic. Pàg. 86
 • Hidatidosi paravesical. Presentació d'un cas clínic. Pàg. 93
 • Hematúria macroscòpica gestacional: a propòsit d'un cas tractat amb RIRS. Pàg. 100
 • Recurrència de carcinoma de cèl·lules transicionals en remanent ureteral després de la nefroureterectomia. A propòsit d'un cas. Pàg. 114

 

Sumari: Vol 34, nº 2 - 2015

 • Complicacions relacionades amb la col·locació de malles sintètiques en dones amb incontinència urinària i prolapse d'òrgans pèlvics. A propòsit de dos casos. Pàg. 45
 • Càncer de pròstata: tractament focal de rescat post radioteràpia. Pàg. 53
 • SVAS Concept: desenvolupament d'una sutura útil en prostatectomia radical robòtica. Pàg. 60

Sumari: Vol 34, nº 1 - 2015

 • Càncer de pròstata: avantatges i inconvenients del cribatge diagnòstic. Pàg. 5
 • Uropatia incrustant per Corynebacterium urealiticum: comentaris a partir de tres casos clínics. Pàg. 11
 • Hemangioma papil·lar com a causa de macrohematúria. Presentació d'un caso i revisió de la literatura. Pàg. 22
 • Diverticle vesical adquirit. Cas clínic. Pàg. 29

Sumari: Vol 33, nº 4 - 2014

 • Infeccions de transmissió sexual en l'home: actitud pràctica diagnòstico-terapèutica. Pàg. 115

 • Gangrena de Fournier. Cas clínic i revisió de literatura. Pàg. 138

Sumari: Vol 33, nº 3 - 2014

 • La cistectomia radical: via oberta, laparoscòpica o robòtica? Pàg. 83
 • Crioteràpia renal percutània ecoguiada: una opció en el tractament del càncer renal. Pàg. 89
 • Incidència, diagnòstic i tractament del càncer urològic en el pacient trasplantat renal. Revisió de la bibliografia. Pàg. 94
 • Litiasi úrica coraliforme bilateral d'origen intestinal. Presentació d'un cas tractat amb la combinació quirúrgica NLP/RIRS/ECIRS. Pàg. 102

Sumari: Vol 33, nº 2 - 2014

 • Pòlip ureteral fibroepitelial. Revisió de la literatura. Pàg. 45
 • Nefrectomia parcial en tumor renal voluminòs. Presentació d'un cas i revisió bibliogràfica. Pàg. 51
 • Nou enfocament de la uretroplàstia en estenosi curta d'uretra bulbar. Pàg. 56
 • Versió espanyola del qüestionari USSQ: avaluació de la tolerància clínica al catèter doble jota. Pàg. 62

Sumari: Vol. 33, nº 1 - 2014

 • Autotrasplant renal en aneurisma complexe d'artèria renal dreta. Pàg. 5
 • Renograma isotòpic vs. test de Whitaker en el diagnòstic d'obstrucció del tram urinari superior. Pàg. 11
 • Espina bífida i bufeta neurògena. Maneig d'un cas complexe amb esfínter artificial, ampliació vesical i derivació urinària. Pàg. 18
 • Abscès prostàtic. Cas clínic i revisió de literatura. Pàg. 24
 • Disinèrgia vesicoesfinteriana llisa. Aportació d'un cas clínic i comentaris. Pàg. 29

 

Sumari: Vol. 32, nº 4 - 2013

 •  Recomanacions dietètiques en la litiasi de l’oxalat càlcic. Pàg. 137
 • Hipòtesi patogènica de l’angiomiolipoma. La seva relació amb altres lesions. Pàg. 143
 • Multifocalitat del càncer renal segons subtipus histològic, mida tumoral i grau nuclear. Pàg. 149
 • Lideratge en medicina: claus generals. Pàg. 155

Sumari: Vol. 32 núm. 3 - 2013

 • Principis físics i aplicacions quirúrgiques i urològiques del làser. Pàg. 81
 • Trauma uretral en pacients politraumàtics. Pàg. 98
 • Ureterolitotomia laparoscòpica en litiasi ureteral proximal de gran tamany. Pàg. 109
 • DU en gent gran tractada amb CR: com escollir bé. Pàg. 115
 • Retenció d'orina en l'embaràs i el postpart. Pàg. 121

Sumari: Vol 32 núm. 2 - 2103

 • Maneig conservador dels tumors del tracte urinari superior. Revisió. Pàg 41
 • Celdopatia prostàtica incrustant: a propòsit d'un cas. Pàg 48
 • Colúria i pigmentúria. Pàg 53
 • Insuficiència renal després Nefroureterectomia per carcinoma urotelial del tracte urinari superior. Pàg. 59
 • Trasplantament renal i poliquistosi renal hereditària de l'adult. Consideracions quirúrgiques a propòsit d'un cas. Pàg 65
   

Pàgines

Notícies

Esdeveniments